Herb Garden

สวนผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์

 
 
12.662196,102.002385

สวนแห่งปราชญ์จังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่คำนึงชนะสิทธิ์ชาวบ้านแห่งต.สองพี่น้องอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรีเกษตรกรที่ใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ตรงอันยาวนานมาตลอดชีวิตได้ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จจึงได้เปิดบ้านเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้นำไปประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตามแนวคิดที่ว่า“เดินตามพ่อ...รู้จักพอเพียง”ปราญช์ผู้นี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงการเลี้ยงกบปลาหมอ และเป็ดแบบอินทรีย์การทำไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลงการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆการปลูกพืชสวนผสมการอนุรักษ์พืชพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านเป็นต้นแต่ละหลักสูตรมีการบรรยายและเข้าชมพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงอย่างใกล้ชิดด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก : ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ วิทยากรบรรยายความรู้เกษตร

รู้ก่อนเที่ยว : การเที่ยวชมควรใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมเพื่อความพร้อมในการเที่ยวชมสวน

แนะนำ : ผลไม้ด้านหน้าสวนสดใหม่ และราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับริมถนนหลวง